english | nederlands

In dit frame een tekst over het werk van RUMP. De inhoud is dynamisch; zij zal uitgebreid en bijgeschaafd worden. Op- en aanmerkingen: contact@rump.org.

RUMP maakt gebruik van zes expressievormen: ¬ PINXIT ° ; heeft geschilderd: schilderijproduktie, ¬ FECIT ° ; heeft gemaakt: grafische vormgeving, ¬ VIDIT ° ; heeft gezien: film produktie, ¬ AUDIVIT ° ; heeft gehoord: geluidscomposities, ¬ DIGIT ° ; internet vormgeving., en ¬ SCRIPSIT ° : heeft geschreven.

RUMP¬ SCRIPSIT ° komt voort uit reflectie op reeds voltooide produktie en hoe deze tot stand is gekomen. ¬SCRIPSIT ° heeft geen betrekking op wat gemaakt gaat worden en is zeker niet bedoeld als manifest. Het is een evaluatie en vormt een conceptuele laag die de diverse produkties aan elkaar relateert en zodoende een context creëert.

Beeldende kunst, hoofdzakelijk schilderen, is het focuspunt in
RUMP's produktie. De volgende paragrafen zijn uit dat perspectief, RUMP ¬ PINXIT °, tot stand gekomen. In vergelijking tot de anderen is deze tak kwantitatief het meest gevorderd. In essentie maakt RUMP geen onderscheid tussen kunstdisciplines omdat er geen essentieel verschil tussen bestaat. RUMP's produkties zijn geplaatst in een bedrijfsmatige structuur om de aandacht te vestigen op de artistieke produktie en niet op de producent als persoon. Om dezelfde reden zijn de schilderijen gesigneerd door middel van een beeldmerk op een label. Marketing principes worden gebruikt in de presentatie van werk; zij bepalen echter op bewust niveau nooit de inhoud ervan.

Schilderen is een reactie van de schilder op gekozen gegevens als de afmeting van het doek, olieverf als materiaal et cetera. De beeldende keuzes komen voort uit persoonlijke logica, beperkingen en de smaak van de schilder. Bij
RUMP ¬ PINXIT ° heeft beeld geen figuratieve bedoeling; kleuren, lijnen of vormen houden geen verband met een waarneembare werkelijkheid [afgezien van het feit dat zij zelf zichtbaar zijn]. Het schilderij is louter een weergave van dat schilderij. De inhoud is volledig een erkenning van dat wat dat schilderij is: een beeld gemaakt van verf, latten en doek. De inhoud is het bestaan van het schilderij, ìs het schilderij. Een toeschouwer kan het schilderij op zich louter formalistisch interpreteren.

Eigen logica en esthetiek bepalen de persoonlijke interpretatie terwijl de context [tijd (: kunst- en cultuurhistorische traditie) en ruimte (: plek en omgeving van de presentatie)] een gemeenschappelijke bepaalt. De waarde van een schilderij bevindt zich niet in het schilderij maar wordt eraan toebedeeld.
De waarneembare werkelijkheid wordt door individuen geïnterpreteerd; beeld wordt objectief waargenomen echter niet objectief geïnterpreteerd.
RUMP ¬ PINXIT °: door materiaal en compositie louter als beeld te gebruiken, in plaats van als een beeldtaal, ontstaat er een pure directe communicatie die alleen waarneming vereist. Materiaal en vormgeving hebben altijd deel in beeldende communicatie: de onleesbaarheid van de beeldtaal doet geen afbreuk aan de zichtbaarheid van het beeld. Leesbaarheid vervlakt echter vaak de waarneming. Het concrete niveau in de waarneming, het lezen, overstemt het abstracte. Door onleesbaarheid van het beeld [schilderijen] en taal [betiteling] als artistiek uitgangspunt en thema te gebruiken wordt de herkenning van beeld of mogelijkheid tot lezen van taal omzeild. Zodoende kan er een communicatie met de esthetiek van abstractie als onderwerp overblijven. Abstractie is [in concreto] de inhoud. Dit gegeven wordt onderstreept in de presentatie.

Gebruik maken en vormgeven van context is onderdeel van artistieke expressie. De conceptuele inhoud wordt onderstreept in de compositie van de presentatie en haar omgeving. De vijf expressievormen binnen
RUMP komen vaak samen in een presentatie. De context draagt de conceptuele laag van de schilderijen uit; het inhoudsconcept wordt leesbaar gemaakt. Leesbaarheid is hier het uitgangspunt.

RUMP¬SCRIPSIT °

In this frame a text about RUMP's work. The content is dynamic; it will be adjusted and expanded. Direct your remarks to: contact@rump.org.

RUMP uses five forms of expression: ¬ PINXIT ° ; has painted: pruduction of paintings, ¬ FECIT ° ; has made: graphic design, ¬ VIDIT °; has seen: film production. ¬ AUDIVIT ° ; has heard: sound compositions, ¬ DIGIT °; webdesign, and ¬ SCRIPSIT ° : has written.

RUMP¬ SCRIPSIT ° is the consequence of reflection on already made production and how it was achieved. ¬SCRIPSIT ° has no relation with what will be made in the future and is not meant as a manifesto. It is an evaluation and forms a conceptual layer which relates the different works of art to each other this way creating a context.

Visual art, primarily painting, is the focus point in
RUMP's production. The next paragraphs have come about from that perspective; RUMP ¬ PINXIT °. In comparison to the others this branch is in quantity most advanced. Essentially RUMP makes no distinction between art disciplines because in essence there is no difference. RUMP's productions are placed in a businesslike structure to attract attention to the artistic production and not to its maker as a person. Paintings are signed with a logo on a label for the same purpose. Marketing principles are being used in the presentation of work; they are never, on a conscience level, subject to it.

Painting is an artist's reaction on chosen starting points like the size of a canvas, oilpaint as material et cetera. Artistic choices come about from personal logic, restrictions and the taste of the artist. In
RUMP ¬ PINXIT ° a picture has no figurative meaning; colors, lines and forms have no relation to visual reality [except from the fact that they are visual themselves]. The painting is just a reproduction of that painting. The content is a complete recognition of what that painting is: image made in paint on a canvas. It is about the existence of the painting, it ìs the painting. A spectator can the painting alone, only interpret formally.

Personal logic and esthetics determine the personal interpretation whilst the context [in time (: art- and culturehistorycal tradition) and space (: place and surroundings of a presentation)] determines a common one. The value of a painting exists not in the painting but it is assigned to it.
Visual reality is interpreted by individuals; image is perceived objectively but not interpreted objectively.
RUMP ¬ PINXIT °: by using material and composition only as image, in stead of using it as visual language, a pure and direct communication arises. Material and composition always take part in visual communication: illegibility of visual language does not decrease the visibility of an image. Legibility often superficializes perception. The concrete level in perception, reading, overshadows the abstract level. By using illegibility of an image [painting] and language [title] as an artistic starting point and esthetic motive the recognition of visual language or the possibility of reading language is ignored. This way a communication with the esthetics of abstraction as subject remains. Abstraction is [in concrete] the content. This given is underlined in the presentation.

Styling of context, or using it, is part of artistic expression.
RUMP's five forms of expression often come together in the presentation. The conceptual content is being underlined in the composition of the presentation and it's surroundings. The context carries out the conceptual layer of the paintings. Legibility is the starting point here.

RUMP¬SCRIPSIT °